Roboty budowlane na zamku

W II połowie czerwca ruszyły roboty zabezpieczające na ząbkowickim zamku...

Roboty prowadzi wyłoniona w drodze przetargu firma Castellum z  Wrocławia, specjalizująca się w robotach rewaloryzacyjnych na zamkach i pałacach. Równolegle, pod kierownictwem dr inż. Macieja Małachowicza z Wrocławia, prowadzone są badania archeologiczne, architektoniczne i konserwatorskie, które pozwolą wyjaśnić wiele "zagadek" związanych z zamkiem.   

Te zagadki to między innymi krużganki wokół dziedzińca, wspominane w opisach zamku. To również renesansowe malowidła w pomieszczeniach wieży, to także tajemnicze pomieszczenia pod dziedzińcem zamkowym oraz elementy dawnego zamku gotyckiego, na murach którego powstał zamek renesansowy.

Pytania, o których wyżej wspomniano wynikają z faktu, że zamek ząbkowicki jest budowlą słabo rozpoznaną zarówno pod względem historycznym jak i architektonicznym. A jest to zabytek wyjątkowy - pierwsza budowla obronna w stylu renesansowym na Śląsku. Jedyne, poważne badania architektoniczne ruin zamku były prowadzone przed ponad 70 laty, badań archeologicznych nie prowadzono praktycznie nigdy. Już po tygodniu prowadzenia badań archeologicznych odkryto ślady dawnych krużganków zamkowych oraz bruk dziedzińca.

Nieco wcześniej odkryto renesansowe malowidła w wieży bramnej, do tej pory nieznane.

Roboty budowlane jak i badania prowadzone są w szybkim tempie. Ich efektem będzie już na koniec roku odtworzenie funkcji użytkowej wieży bramnej, z położeniem stropów miedzy kondygnacjami, wykonaniem klatek schodowych i brakujących sklepień, odtworzenie renesansowej attyki i umocnienie murów obwodowych.

Tak więc na koniec roku będziemy mogli wejść bezpiecznie na dziedziniec zamkowy oraz do pomieszczeń wieży, które należy koniecznie zagospodarować na cele muzealne. W ten sposób zakończony zostanie pierwszy etap robót zabezpieczających, a w przyszłym roku, miejmy nadzieję, rozpocznie następny etap, który będzie polegał między innymi na rewaloryzacji skrzydła południowo - wchodniego. Już dzisiaj przygotowuje się wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego o pieniądze na dalszą rewaloryzację.

  

Rozpoczęcie robót budowlanych w ruinach zamku jest moim zdaniem wielkim sukcesem dzisiejszych władz gminy, które jako pierwsze, poważnie zainteresowały się tym obiektem. Należy teraz "trzymać kciuki" za powodzenie starań o dalsze pieniądze i za dalszą determinację w dziele rewaloryzacji zamku, który już w niedalekiej przyszłości stać się może przysłowiowym "kołem zamachowym" ząbkowickiej turystyki.

Dodał Jerzy Organiściak 22 Jul 2012
Content Management Powered by CuteNews